Reëls vir ATKV/RSG Spel-intervarsity

Algemene reëls

1 ʼn Vraag is beantwoord as ʼn deelnemer die woord geklank het (“M E N S E”), en dan die woord voluit gesê het (“mense”). As die woord aan die einde nie gesê word nie, word dit nie getel nie (of word die horlosie nie gestop nie).
2 Hoofletters, koppeltekens, spasies en diakritiese tekens (deelteken/kappie/akuut/gravis/ tilde) moet eksplisiet aangedui word. Dit is egter nie nodig om kleinletters uitdruklik te noem nie. Byvoorbeeld “hoofletter G O D spasie S Y spasie D A N K” – “God sy dank”.
3 Slegs verpligte koppeltekens moet aangedui word. Byvoorbeeld "S E E koppelteken E E N D". Dit word as foutief beskou as ʼn opsionele koppelteken aangedui word. Byvoorbeeld "B O E R E koppelteken O O R L O G" is verkeerd.
4 Syfers hoef nie gespel te word nie (byvoorbeeld "4 X 4 koppelteken M O T O R"). Getalle moet wel uitgespel word (byvoorbeeld "A G T I E N").
5 Die toetsknoppe is so geprogrammeer dat die eerste persoon wat die knoppie druk, se liggie sal aangaan. Die besluit van die toerusting is finaal.
6 Die tiende uitgawe van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) dien as basis vir alle vrae, hoewel woorde uit ander bronne ook geneem kan word. In twyfelagtige gevalle word die gesag van die AWS aanvaar. Wisselvorme in ander bronne word nie aanvaar nie.
7 Die punte word bygehou deur ʼn programassistent. Die puntestand word aan die einde van elke ronde aangekondig.
8 In enige ander twyfelgevalle is die besluit van die aanbieder finaal.
9 Die kompetisie word soos volg gestruktureer:
• Programme 1-3: Rondomtalie (Groep A)
• Programme 4-6: Rondomtalie (Groep B)
• Programme 7-8: Semifinales (A1 vs. B2; A2 vs. B1)
• Program 9: Bronsfinale (verloorders van semifinales)
• Program 10: Spel-intervarsityfinale (wenners van semifinales)
10 In die rondomtalierondtes word 1 punt toegeken aan die wenspan van elke program. Indien die eerste en tweede plekke in ʼn groep nie bepaal kan word op grond van die wenpunte nie, word die som van die punte wat in elke program verwerf is, gebruik om ʼn onderskeid te tref. Indien dié punte ook gelyk is, word gekyk na die wenners van (1) speletjie 1; dan (2) speletjie 2; en dan (3) speletjie 3.
11 Die semifinales en finales is uitkloprondtes.
12 Om die objektiwiteit van die kompetisie te verseker, trek spanne die vrae wat aan hulle gestel sal word uit ʼn hoed. In uitsonderlike gevalle (byvoorbeeld waar daar ʼn fout in die vrae opgespoor word) kan die aanbieder ter plekke ʼn ander, soortgelyke vraag stel.